På Lipro har vi over 30 års erfaring som sosial entreprenør!

Sammen med næringslivet, NAV og Lillehammer-Gausdal  kommune har vi som felles mål å få flere mennesker ut i arbeidslivet. Slik skaper vi bærekraft i Lipro, med aktiviteter for deg, for bedrifter, for NAV og andre organisasjoner. Arbeid og inkludering var og er en grunnsten for at flere skal finne en plass i seg selv og i samfunnet. 

 

BLI KJENT MED VÅRE TJENESTER OG AVDELINGER

Hva er Lipro AS

Lipro AS er en ideell sosial entreprenør med over 30 års erfaring, engasjert i å fremme arbeidsinkludering, utdanning og et bærekraftig samfunn. Vi tilbyr tjenester til privat og offentlig sektor, blant annet gjennom arbeidsrettede tiltak, utdanning, språkopplæring og HR-tjenester. Vi jobber på oppdrag fra NAV, Lillehammer/-Gausdal kommune og næringslivet.

Lipro Kompetanse er en arbeid- og inkluderingsbedrift på Lillehammer. I tett samarbeid med NAV, jobbsøkere og ordinært næringsliv jobber vi hver dag for at mennesker i ytterkanten av arbeidslivet skal finne veien tilbake til et yrkesaktivt liv med mestringsopplevelser og arbeidsglede. Målet er å senke terskelen til å komme i utdanning eller tilbake til ordinær jobb slik at flere personer får utnyttet sin arbeidsevne. Vi har en sterk tro på kraften som finnes i hvert eneste menneske, og hjelper kandidatene til selv å legge merke til egne styrker og ønsker. Gjennom kartlegging, kvalifisering og arbeidstrening tilbyr vi kompetanseheving i prosessen for å få folk tilbake til det ordinære arbeidslivet eller i yrkesrettet utdanning.

I tillegg tilrettelegger vi arbeid til 42 personer som i et mer varig perspektiv har behov for dette. Det gjør vi i en av våre 8 avdelinger som produserer og selger kafèmat&catering, utemøbler&snekkerprodukter, service&vaktmestertjenester,  høykvalitetsved samt lager, pakking og logistikk i samarbeid med ordinært arbeidsliv.

Pr.dato er vi 20 ansatte og leverer innenfor tiltakene Arbeidsforberedende Trening (AFT) og Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA). 

 

Navnet Lipro står for Lillehammer Produkter, og selskapets historie går helt tilbake til 1956.
Navnet ble endret til Lipro AS i 2009 etter fusjon mellom Lillehammer Produkter AS og Lillehammer ASVO AS. 1. oktober 2017 ble Lipro AS organisert som holdingselskap, og datterselskapene Lipro Kompetanse AS og Jobbteam AS ble etablert. All arbeid- og inkluderingsvirksomhet, skjermet, foregår nå i det nyetablert selskapet Lipro Kompetanse AS, og konkurranseutsatt virksomhet i Jobbteam AS. Begge selskapene eies i sin helhet av morselskapet Lipro AS som er et heleid kommunalt og fylkeskommunalt aksjeselskap.

Lillehammer kommune eier 66,8% av aksjene i selskapet, Innlandet fylkeskommune 27% og Gausdal kommune eier 6,2%. 

 

Lipro skal være et naturlig valg for mennesker som vil kvalifisere seg for arbeidslivet,
heve sin kompetanse og oppleve meningsfylt aktivitet.

Lipro AS er en arbeid- og inkluderingsbedrift som har til formål å tilby tjenester og produkter av høy kvalitet med vekt på fleksible løsninger tilpasset jobbsøkere og kunder, som igjen skal gi mennesker mulighet for aktivitet, arbeid eller kompetanseheving med utgangspunkt i deres egne behov og ressurser.

Lipro AS fokuserer på bærekraftige prinsipper og bidrar aktivt til å oppfylle FNs bærekraftsmål. Vårt samfunnsoppdrag er å skape muligheter for enkeltmenneskers arbeid, helse og utdanning. Vårt arbeid støtter oppunder politiske mål om å øke arbeidsinkludering og motvirke marginalisering/utenforskap.

Vi har identifisert og henter særlig inspirasjon fra fem sentrale bærekraftsmål: god helse og livskvalitet (mål 3), god utdanning (mål 4), anstendig arbeid og økonomisk vekst (mål 8), ansvarlig forbruk og produksjon (mål 12), samt samarbeid for å nå målene (mål 17). Vi benytter bærekraftsmålene aktivt og veiledende for våre strategier og initiativer.

Kvalitet i alle ledd

Lipro AS har som mål å kontinuerlig forbedre seg ved å vektlegge faglige vurderinger og lovpålagte krav. Vi følger modellen planlegge, utføre, kontrollere og korrigere/standardisere.

Bedriften er godkjent etter det europeiske systemet for kvalitetssikring av velferdstjenester EQUASS, og medlem av bransjeorganisasjonene Arbeid og Inkludering i NHO Service og ASVL.

Sertifiseringene bygger på å sikre kontinuerlig forbedring, kundetilfredshet og brukermedvirkning.  

De konkrete fordelene med kvalitetssertifiseringene er som følger:

  • Fokus på kundebehov, kvalitet og effektivitet.
  • Ensartet prosess for medarbeidere i arbeidet med deltakerne.
  • Brukermedvirkning og involvering av deltakerne.
  • Oppfølging av medarbeidere.
  • Intern og ekstern rapportering.
  • Kvalitetssikringsverktøyene bidrar til å samle inn og identifisere styrker og forbedringsområder innenfor våre tjenester. Dette sikrer at vi alltid jobber mot å være en stadig bedre samarbeidspartner for tiltaksdeltakere, NAV, kommuner og bedrifter i lokalsamfunnet.

Vi setter stor pris på våre ansatte, som er dyktige, fleksible og har en sterk vilje til endring og personlig utvikling. Vi ønsker å tiltrekke oss dedikerte mennesker med ulik kompetanse og bakgrunn, som er motiverte for å bidra til samfunnet. Vi er også opptatt av å skape en enda mer mangfoldig arbeidsstyrke, og vi er bevisste på å rekruttere mennesker med ulike perspektiver og erfaringer til vår virksomhet.

Sammen med næringslivet, NAV og Lillehammer-Gausdal  kommune har vi som felles mål å få flere mennesker ut i arbeidslivet. Slik skaper vi bærekraft i Lipro, med aktiviteter for deg. Arbeid og inkludering var og er en grunnsten for at flere skal finne en plass i seg selv og i samfunnet. 

 

VÅRE FELLES VERDIER

LIKEVERD

RAUSHET

MOT

Ulike mennesker, bedrifter og organisasjoner, har ulike behov. Vi tilstreber å møte dine utfordringer der de hører hjemme, slik at du får de resultatene du ønsker.

 Når vi vet hvem vi er og hva vi skal, er det lettere å sette grenser og utøve raushet. Lipro tror på en Gylden middelvei som bygger på likeverd.

For å utfordre sannheter må vi ha mot til å stå i utfordringer. Å anerkjenne og dra nytte av hverandres kompetanse er en del av målet!

Våre Bærekraftsmål

4
8
12
17
sdglogo

Våre eiere og samarbeidspartnere

Lipro AS har vedtektsfestet forbud mot uttak av overskudd,
og på den måten er alle våre verdier sikret til det beste for samfunnet og eiere. Lipro AS er eid av fylkeskommunen samt Lillehammer kommune i Oppland/-Innlandet.
Innlandet Fylkeskommune
Lillehammer Kommune

Styret i Lipro AS

Styreleder
Per Andreas Mæhlum (f 1955)
Kjetil Nordby (f 1971)
Ane Bjørnsgaard (f 1969)
Morten Braastad Aune (f 1969)
Eirin Hilleborg Førsund Feiring (f 1982)
Petra Pinnow Lunde (f 1974)
Aturorisert Revisor
Pricewaterhousecoopers AS
Aturorisert Regnskasfører
Azets Insight AS