Åpenhetsloven – egenerklæring

Åpenhetsloven trådte i kraft 1 juli 2022 og gjelder for alle større virksomheter hjemmehørende i Norge. Den nye loven skal fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og sikre allmenheten tilgang til informasjonen. Loven pålegger Norasonde en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

Lovens tre plikter;

  • Gjennomføre aktsomhetsvurdering § 4
  • Redegjøre årlig for aktsomhetsvurderingene § 5
  • Informere enhver ved forespørsel om aktsomhetsvurderingene § 6og § 7

Lipro AS ble stiftet som et aksjeselskap 06. mars 1963 og er en samfunnsbedrift og moderne løsningsagent for arbeidsinkludering. Lipro AS består av to selskaper: Lipro Kompetanse og Lipro Jobbteam AS.

For å tilfredsstille åpenhetslovens regler og retningslinjer har styret i Lipro AS fokus på at selskapet skal drives forsvarlig når det gjelder menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Arbeidet og prosessen rundt etisk handel og åpenhetsloven er godt forankret både i styret og ledelsen i Lipro AS. Lipro AS selger varer og tjenester, og arbeidskraft er den vesentligste delen av vår ressursinnsats. Vi tror på lik behandling og mangfold for alle ansatte. Vi selger varer og tjenester hovedsakelig i nærområdet og kun i Norge. Alle innkjøp er foretatt i Norge og i henhold til vårt innkjøpsreglement.

Vi forplikter oss til å behandle alle med rettferdighet og respekt, uavhengig av alder, kjønn, religion, etnisitet, seksuell legning eller funksjonsevne. Ved ansettelser baserer vi oss på objektive kriterier og evaluerer på en rettferdig måte. Diskriminering er ikke akseptabelt.

Vi gir lønn basert på objektive kriterier, slik som ferdigheter, erfaring og prestasjoner. Vi diskriminerer ikke basert på kjønn, etnisitet eller andre beskyttede kjennetegn, og vi jobber for å unngå eventuelle ulikheter. Alle våre ansatte har skriftlige arbeidsavtaler og lovpålagte forsikringer, samt pensjonsordning i Storebrand.

Helse, miljø og sikkerhet ivaretas av verneombud, arbeidsmiljøutvalg (AMU) og bedriftshelsetjenesten. Alle ansatte har rett til fagorganisering, og vi tilbyr fem ukers ferie.

Vårt arbeidsmiljø er fritt for trakassering, mobbing eller diskriminering. Alle ansatte har rett til å arbeide i et trygt og inkluderende miljø, og vi handler raskt for å håndtere eventuelle brudd på disse prinsippene. Vi er forpliktet til å beskytte personvernet til alle ansatte og deltakere, og håndtere personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlov.

Ansvarlig og etisk adferd overfor ansatte, kunder, leverandører, forretningspartnere, samfunnet og miljøet er en grunnleggende del av selskapets verdigrunnlag.

Redegjørelse for foretatte aktsomhetsvurderinger i Lipro sin virksomhet og driftsområde er organisert på følgende måte: Styret og ledergruppen er ansvarlige for beslutninger knyttet til økonomiske, miljømessige og sosiale temaer. Lipro AS sitt styre består av 8 styremedlemmer inkludert leder og nestleder. Administrasjonen ledes av administrerende direktør, som deltar på alle styremøter.

Lipro AS har ikke kjennskap til negative forhold knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Styret i Lipro fastsetter tiltak og retningslinjer som sørger for at de nye kravene i åpenhetsloven blir fulgt. Administrerende direktør er ansvarlig for at det blir utført i henhold til styrets instruksjoner.

Lipro AS vil i løpet av det kommende året foreta en større aktsomhetsvurdering. Vi vil kartlegge og vurdere negativ påvirkning knyttet til egen virksomhet, leverandørkjede og forretningsforbindelser. Oppdaterte vurderinger publiseres fortløpende. Vi vil vurdere og iverksette eventuelle tiltak og planer som forebygger og reduserer negative konsekvenser.

Steg 1 er å forankre ansvarlighet i retningslinjer og styringssystemer. Dette arbeidet er allerede igangsatt og vil fullføres i løpet av de neste månedene. Da vil alle relevante dokumenter, prosesser og maler være oppdatert.

Steg 2 er å kartlegge og vurdere negativ påvirkning/skade knyttet til brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette gjelder også vår leverandørkjede og forretningsforbindelser. Her skal vurderingene gjennomføres i henhold til retningslinjene knyttet til åpenhetsloven. Det vil si at det er tre akser som skal vurderes: risiko og sannsynlighet, konsekvenser og evnen til å påvirke.

Steg 3 er å stanse, forebygge eller redusere skaden hvis det oppdages brudd på menneskerettigheter. Tiltak kan variere fra ekstra oppfølging til avslutning av samarbeid og anmeldelse.

Steg 4 er å overvåke gjennomføringen av eventuelle tiltak og hvilke resultater som oppnås gjennom tiltakene.

Steg 5 er å kommunisere resultatene av vurderingene, tiltakene og oppfølgingen.

Steg 6 handler om å ta ansvar for egen handling. Hvis virksomheten har forårsaket eller medvirket til faktisk skade, skal skaden håndteres ved å sørge for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning.

Disse aktsomhetsvurderingene vil gjennomføres årlig, og resultatene vil være tilgjengelige på våre hjemmesider. Åpenhetsloven innarbeides nå som en del av konsernets kvalitetsarbeid, blant annet ved valg av nye produkter, reforhandling av eksisterende avtaler og valg av nye leverandører/forretningspartnere.

Slik jobber vi for inkludering